انتخاب صفحه

حقوق پرستاران در سوئد بسیار خوب و از نظر برخی عالی می‌باشد، که از 25 هزار کرون تا 45 هزار کرون است.

برای مثال دکتر های عمومی 35 هزار کرون که با احتساب اضافه کاری، شب کاری و … بیشتر نیز خواهد بود.

مشاوره رایگان ♥
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای تماس با ما، کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.