انتخاب صفحه

کشور سوئد از قانون خاک تبعیت نمی‌کند و به صرف تولد فرزند در خاک سوئد حق شهروندی به وی اعطا نمی‌شود. اخذ تابعیت در سوئد وابسته به پدر و مادر است و تنها از طریق خون می‌باشد.

مشاوره رایگان ♥
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای تماس با ما، کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.